افضلیت ازدیدگاه علامه حلی-قاضی عبدالجباروقوشچی
55 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
نام استاد/نام دانشجو : یوسفی
بررسی مقایسه ای دیدگاه های سه شخصیت کلامی باگرایش اشعری-معتزلی وامامیه بامحوریت صفت افضلیت