مطلق گرايي دراخلاق
53 بازدید
ناشر: بوستان قم
نقش: نویسنده
شابک: lsbn978-964-09-0592-
سال نشر: 1389
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
درطول تاريخ به ويژه پس از عصررنسانس مكاتب وديدگاه هاي متفاوت اخلاقي ازسوي انديشمندان غرب ارايه شده اماتاكنون مطلق گروي يا نسبيت گروي هر مكتب به صورت مصداقي مورد بحث قرارنگرفته باتوجه به ضرورت مساله دراين مجموعه براي نخستين بار ديدگاه هاي شاخص مورد نقد وبررسي قرار گرفته نظريه نسبيت موجب بروز توالي فاسد وكانون برخي بحران ها به خصوص درعصرجديد شده است. درپايان مساله جاودانگي اخلاق ازديدگاه اسلام به صورت مستقل مورد پژوهش قرار گرفته ودرنهايت باتوجه به ادله مطلق گرايي حداقلي به اثبات رسيده است.